Loopbaanmanagement

Start
Omhoog

     
 

Loopbaanmanagement (voor hoger opgeleiden)

Wanneer is loopbaan management van belang?

Loopbaan management is belangrijk bij cultuurveranderingstrajecten of reorganisaties, waardoor medewerkers geconfronteerd gaan worden met een geheel andere functie(inhoud) en zij hiervoor -onvoorzien-, onvoldoende toegerust blijken te zijn. Heeft men de benodigde capaciteiten en/of vaardigheden niet en moet men te lang boven vermogen presteren dan dreigt men opgebrand te geraken.

Voor wie en wanneer is het zinnig aan loopbaan management te denken:

  • medewerkers die niet voldoende tot hun recht komen in de huidige functie

  • medewerkers die waarschijnlijk meer in hun mars hebben als wat ze in hun functie in kunnen zetten

  • wanneer de organisatie wat meer duidelijkheid wil hebben over dit alles .

Wat wil ik met mijn leven?

Wat wil ik? Wat kan ik? Wat doe ik graag? Volg ik mijn hart of mijn verstand? Vaar ik eigenlijk wel op mijn kompas? Doe ik wel waar ik zin in heb? Moet ik niet iets anders beginnen? Wellicht zelfstandig ondernemer worden? Kortom vragen betreffende de eigen capaciteiten, mogelijkheden en wensen. De behoefte aan een realistisch beeld van eigen mogelijkheden en beperkingen in het perspectief van functies en arbeidsmarkt is essentieel bij het maken van verantwoorde keuze.

Concreet bezien kunnen de gestelde vragen betrekking hebben op:

  •  het functioneren en de productiviteit in de huidige werkkring of  studie

  •  de keuze van de volgende stap in de loopbaan

  •  de realisatie van de gekozen loopbaanrichting: men heeft de keuze bepaald, maar men slaagt er niet goed in de plannen concreet gestalte te geven

  • de eigen capaciteiten en mogelijkheden om alsnog aan een opleiding en studie te beginnen met als doel een “tweede kans” te creëren

Centraal staat de individuele mens die zijn loopbaan vorm geeft en die uiteindelijk zijn loopbaankeuzen maakt. Loopbaanplanning als middel tot het realiseren van persoonlijke loopbaandoelen vraagt dan ook om een planmatige aanpak. Dit gebeurt in drie stappen: onderzoek, doelbepaling en actieplanning. 

Intake

Het intake gesprek is een gratis gesprek van ongeveer drie kwartier

Hierbij komen uw vraagstelling aan de orde en de verwachtingen ten aanzien van het onderzoek. Bij de vraag naar uw levensloop zullen schoolloopbaan en arbeidsverleden de revue passeren. Nagegaan wordt welke kwesties en gebeurtenissen, op de verschillende momenten in uw leven, van betekenis zijn geweest, voor de besluiten die rondom de loopbaan werden genomen.

De test

Er vindt nu een uitgebreid schriftelijk en mondeling onderzoek plaats om inzicht te krijgen in factoren als capaciteiten, belangstelling en eigenschappen. Dit zal meestal een groot deel van de dag beslaan. Gedurende deze periode is er voortdurend iemand aanwezig om uitleg te geven indien gewenst. Ook zult u van te voren ruimschoots worden geïnstrueerd.

 Evaluatie

Hierbij zullen de resultaten van het onderzoek worden besproken en wordt het focus gericht op de keuzemogelijkheden voor de toekomst. Op basis van de verkregen grondige zelfkennis is het mogelijk om loopbaandoelen te formuleren die stroken met de eigen ambities, capaciteiten en interesses.

 

Wanneer met het loopbaanadvies eenmaal een scherper zicht verkregen is op de eigen loopbaansituatie, kan de volgende stap aan de orde komen, namelijk: het formuleren van een actieplan dat zal moeten leiden tot het realiseren van het gestelde loopbaandoel, om uiteindelijk met enthousiasme te kunnen gaan doen waar u goed in bent.

Een eventueel gewenst vervolg in de vorm van een coaching behoort tot de mogelijkheden.

Top

 

 
     

© 2000 - 2007 Aduograaf    |   Disclaimer   |   copyright   |   info@aduograaf.nl   |   home